Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „CafeCrema”

§ 1. DEFINICJA POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

 1. Sprzedawca – Tars Trading Arkadiusz Nowicki, pod adresem ul. Krawczyka 3/1, 41-800 Zabrze, NIP 648-207-44-53, REGON 369862460

 2. Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.cafecrema.pl,

 3. Klient – Konsument oraz osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nie będąca Konsumentem, zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 4. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (zawierająca umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 5. Towar – asortyment dostępny do nabycia za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU

 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między Sprzedającym, a Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia o odstąpienia od umowy iraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klienci mogą zawrzeć umowę pozwalającą dokonać zakupu Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

§ 3. ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień podczas składania Zamówienia. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta ze stosowania zawartych w nim zasad.

 2. Podczas rejestracji lub składania zamówienia w Sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej w dniu składania zamówienia formie.

 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach Sklepu Internetowego jakichkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej promocyjnej itp.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Do przeglądania Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary niezbędny jest:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies,

  3. włączona obsługa cookies oraz JavaScript,

  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 5. ZASADY ZAMAWIANIA TOWARÓW

 1. Sprzedaż Towarów odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.

 3. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga rejestracji. Rejestracja polega na podaniu danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego Towaru.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne (np. brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu, adresu e – mail) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 6. Zamówienia w Sklepie Internetowym składa się, po wcześniejszym zalogowaniu/rejestracji, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.cafecrema.pl. Aby złożyć zamówienie należy wykonać następujące kroki:

  1. dodać Towar do koszyka i wybrać ilość Towarów,

  2. wybrać formę płatności,

  3. wybrać formę dostawy, a także wskazać adresu, na który zamówiony Towar ma zostać wysłany,

  4. opcjonalnie wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT,

  5. potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie”.

 7. Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Sklepu Internetowego, składa ofertę zawarcia umowy ze Sprzedawcą, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 8. Po złożeniu zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e – mail (podany w trakcie rejestracji) o przyjęciu lub odrzuceniu zamówienia przez Sprzedawcę w terminie ___ dni od momentu złożenia zamówienia. Umowę uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 9. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie drogą mailową, wskazując równocześnie termin w jakim możliwa będzie realizacja zamówienia będzie możliwa. Klient będzie miał wówczas możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia w terminie __ dni od dnia otrzymania wskazanego maila.

§ 6. CENA, FORMA PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 2. Sklep Internetowy umożliwia następujące formy płatności:

  1. przedpłata:

  1. przelewem tradycyjnym (bankowym, elektronicznym, pocztowym),

  2. kartą kredytową,

  1. płatność przy odbiorze:

  1. gotówką – w przypadku doręczenia Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy,

  2. kartą płatniczą – w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy,

  3. kartą kredytową – w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

 3. W przypadku wyboru opcji „płatność przelewem tradycyjnym” płatność nastąpi w terminie ___ dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia, w zależności od wyboru przez Klienta formy płatności i dostawy, rozpoczyna się:

  1. w przypadku przedpłaty – niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,

  2. w przypadku płatności przy odbiorze – niezwłocznie po zakończeniu procedury złożenia zamówienia przez Klienta.

  3. Na wniosek Klienta, złożony w momencie składania zamówienia, wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT zostanie dołączona do przesyłki wraz z zamówionym Towarem. Na życzenie Klienta Sprzedawca wyśle fakturę VAT za pośrednictwem Poczty Polskiej na inny niż wskazany adres dostawy.

§ 7. DOSTARCZENIE TOWARÓW

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy Towarów:

  1. przesyłka kurierska,

  2. przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej,

  3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawca – po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru zamówionego Towaru,

 2. Koszty dostawy obciążają Klienta. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz ilości (kg/szt.) zakupionego Towaru.

 3. Sposób i koszt dostawy poza granicę Polski zostaną indywidualnie uzgodnione z Klientem.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeżeli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się ze Sprzedawcą, za pośrednictwem adresu e – mail: kontakt@cafecrema.pl.

 2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub odebrania przesyłki (Towar). Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie oświadczenia na adres: Cafe Crema CH M1 Zabrze ul. Szkubacza 1 41-800 Zabrze, bądź pocztą elektroniczną na adres: kontakt@cafecrema.pl. . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu.

 3. Konsument jest zobowiązany zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot towary może nastąpić:

  1. bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy,

  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej – zwrot powinien nastąpić na adres: Cafe Crema CH M1 Zabrze ul. Szkubacza 1 41-800 Zabrze

 4. W przypadku zwrotu Towarów, niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca przeleje na rachunek bankowy Klienta kwotę równą cenie zapłaconej przez klienta wraz z poniesionymi przez niego kosztami dostarczenia Towaru, do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę.

 5. Zwracany przez Konsumenta Towar nie może być uszkodzony lub nosić śladów używania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będący wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientom Produkty bez wad.

 2. W przypadku, gdy dany produkt objęty jest gwarancją Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz sposobie jej realizacji.

 3. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktów. Składanie reklamacji odbywania się:

  1. poprzez wypełnienie formularza kontaktu na stronie Sklepu Internetowego,

  2. drogą elektroniczną na adres e – mail: kontakt@cafecrema.pl.

  3. w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy:Cafe Crema CH M1 Zabrze ul. Szkubacza 1 41-800 Zabrze najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru.

 4. Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności reklamacja może być związana z wadami Towarów objętymi rękojmią lub wadami powodującymi niezgodność Towarów z umową, w tym:

  1. otrzymany Towar posiada wady fizyczne (uszkodzenia),

  2. otrzymany Towar nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny (niezgodny z umową),

  3. Klient nie otrzymał zamówionego Towaru w ciągu 30 dni od jego zamówienia (oraz opłacenia w przypadku wyboru opcji płatności przedpłatą).

  Zgłoszenie reklamacyjne winno określać numer zamówienia, dane Klienta oraz zwięzły opis zgłoszonych zastrzeżeń i uwag. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta Towaru byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpatrzenia reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klientów.

 6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 7. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji za strony Sprzedawcy (ustosunkowania się do żądana Klienta bądź braku wezwania do uzupełnienia reklamacji) w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji, uznaje się złożoną reklamację za zasadną.

 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy, jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca (np. koszty demontażu, dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów, ponownego zamontowania i uruchomienia). Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Towaru. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontaży i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Towaru.

 10. Podstawy reklamacji nie może stanowić różnica pomiędzy wizualizacją Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego, wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (ustawienia ekranu, kolor, proporcje itd.), a jego rzeczywistym wyglądem.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu internetowego.

 2. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę obejmują: adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko, adres korespondencyjny Klienta (adres dostawy) oraz numer NIP.

 3. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy między Sprzedawcą, a Klientem oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sprzedawcy. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie.

 4. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sprzedawcy.

 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. Nie jest możliwe korzystnie z usługi dostępu do Towarów anonimowo lub pod pseudonimem.

 7. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy, chyba że Klient wyrazi na to odrębną zgodę.

 8. Informacje o udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną Klient może uzyskać pod Aresem email: kontakt kontakt@cafecrema.pl.

 

§ 11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z braku możliwości dostępu do Sklepu Internetowego, wynikającego z przyczyn od sprzedawcy niezależnych, siły wyższej, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta, niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, niezastosowanie lub naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego wiadomości elektronicznych (e – mail) jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Klient.


 

§ 12. INNE POSTANOWIENIA

 1. Porozumiewanie się z Klientem odbywa się w drogą elektroniczną, pod adresem: kontakt@cafecrema.pl. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 4. Tytuły paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu.

 5. W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Klienta, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem.

 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, w przypadku Konsumentów właściwym będzie sąd wedle właściwości ogólnej.

 7. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.cafecrema.pl, tj. z dniem 30.10.2019 i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia regulaminu na stronie Internetowej zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 9. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i nie mogą zostać wykorzystywane do analizy aktywności Klientów.


Przejdź do strony głównej
All rights reserved 2019 © Cafe Crema | Realizacja: hotmedia.pl | Oprogramowanie sklepu shopGold.pl